PORADCA, s. r. o.

Daně a účetnictví 2-2020 - Ukončení roku - Eva Sedláková

Daně a účetnictví 2-2020 - Ukončení roku - Eva Sedláková shop >>

Oprava nesprávné výše DPH, Povinnosti a postupy OSVČ ve ZP, Inventarizace zásob, Časové rozlišení Podle § 72 odst. 1 zákona o DPH je oprávněn uplatnit odpočet daně pouze plátce, a to u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro vyjmenované účely uvedené v jednotlivých písmech tohoto odstavce, tj. zejména pro uskutečňování svých zdanitelných plnění, osvobozených plnění s nárokem na odpočet daně, pro plnění s místem plnění mimo tuzemsko, u nichž by měl plátce nárok na odpočet, pokud by se uskutečnila v tuzemsku a pro další vyjmenované účely. Z § 72 odst. 2 zákona o DPH prakticky vyplývá obecná zásada, podle níž chybně uvedená daň na dokladu nezakládá nárok na odpočet da.. Zistiť viac >>DÚVaP 11-12-2019 Majetek a závazky - Rek

DÚVaP 11-12-2019 Majetek a závazky - Rek shop >>

Majetek a závazky, účetní a daňový pohled - Ing. Luděk Pelcl Reklama a propagace z účetního a daňového hlediska – Ing. Vladimír Hruška Pohledávky v účetnictví a opravné položky – Ing. Zdenka Cardová 1. Problematika účtování o majetku je velmi rozsáhlá, a přináší řadu leckdy nepříliš jednoduchých otázek k řešení. Škála subjektů, které účtují v podvojném účetnictví, je navíc velmi široká a v mnohém se tyto osoby vzájemně velmi významně odlišují. Jedná se nejenom o podnikatele, nýbrž také o neziskové organizace, pojišťovny, banky, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace atd. Účetní předpisy nepoužívají pro tyto subjekty označení „fyzická nebo právnická osoba“, ale obecnější označení .. Zistiť viac >>Poradce 9-10-2020 Zákon o daních z příjm

Poradce 9-10-2020 Zákon o daních z příjm shop >>

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu, ostatní příjmy ….. Zistiť viac >>Zákony III část A 2020 – Pracovní právo

Zákony III část A 2020 – Pracovní právo shop >>

Zákoník práce, Mzdy a platy, Zaměstnanost, Požární ochrana, BOZP Zákony III A obsahují právní předpisy pro oblast zákoníku práce, mzdových a platových předpisů, zaměstnanosti, požární ochrany. Sborník obsahuje čtyři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Obsah: Zákoník práce Mzdové a platové předpisy Předpisy k zaměstnanosti Požární ochrana a BOZP Úplná znění zákonů z oblasti pracovního práva po posledních novelách: 1. kapitola – Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník .. Zistiť viac >>Zákony IV 2020 – Stavební řízení - Úplná

Zákony IV 2020 – Stavební řízení - Úplná shop >>

Stavební zákon, Katastr nemovitostí, Bydlení, Pozemkové úpravy Zákony IV obsahují právní předpisy pro oblast stavebního zákona, katastru nemovitosti, bydlení a požární ochrany, pozemkových úprav a souvisejících předpisů. Sborník obsahuje šest tematicky rozdělených kapitol. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Nově jsme přidaly Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Obsah: Stavební zákon Katastr nemovitosti Byd.. Zistiť viac >>Zákony VI část B 2020 – Odpady, Obaly -

Zákony VI část B 2020 – Odpady, Obaly - shop >>

Odpady, Obaly, Energie Do sborníku Zákony VI B jsme z toho přidali 2 právní předpisy. Přidali jsme následující: •Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů •Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Zákony VI B obsahují právní předpisy pro oblast odpadů, obalů, energií a prevence průmyslných havárií. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Akt.. Zistiť viac >>Zákony II část B 2020 – Trestní zákony – Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020

Zákony II část B 2020 – Trestní zákony – Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020 shop >>

Trestní právo, Správní právo, Právní pomoc, Policie ČR, Přestupky Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva, správního práva a právní pomoci. Sborník obsahuje tři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Obsah Trestní právo Správní právo Právní pomoc Úplná znění zákonů z oblasti trestního práva a správního práva po posledních novelách: 1. kapitola – Trestní právo Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (tre.. Zistiť viac >>Zákony I část A 2020 – Daňové zákony – Ú

Zákony I část A 2020 – Daňové zákony – Ú shop >>

Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Daňový řád, Správa daní, Spotřební daně, Daň z nemovitostí Zákony I A obsahují právní předpisy pro oblast daní, rozpočtových pravidel, evidence tržeb, finanční zprávy. Sborník obsahuje osm tematicky rozdělených kapitol. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Obsah: Správa daní Daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Silniční daň Spotřební daně Daň z nemovitosti Rozpočtová pravidla Související předpisy Úplná znění zákonů z oblasti daní po posledních novelách: 1. kapit.. Zistiť viac >>Zákony V 2020 – Veřejná správa, Školství

Zákony V 2020 – Veřejná správa, Školství shop >>

Územní celky a členění státu, Veřejná správa, Školy a školská zařízení Zákony V obsahují právní předpisy pro oblast územních celků, členění státu, organizace veřejné správy, veřejné správy ve vztahu k občanům, škol a školských zařízení. Zborník obsahuje čtyři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Nově jsme přidaly Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Obsah: Územní celky a členění státu Organizace veřejné správy Veřejná správa ve vztahu k občanům Škol.. Zistiť viac >>Zákony VI část A 2020 – Životní prostřed

Zákony VI část A 2020 – Životní prostřed shop >>

Životní prostředí, Ochrana ovzduší, Ochrana vod, Ochrana půdy a rostlin Sborníky řady VI jsem tento rok tematicky rozdělili na Zákony VIA a Zákony VIB. Přidali jsme celkově 12 právních předpisů. Do sborníku Zákony VIA jsme z toho přidali 10 právních předpisů. Přidali jsme následující: •Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech •Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů •Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší •Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozono.. Zistiť viac >>Práce a mzdy 2-2020 - Archivace mzdové a

Práce a mzdy 2-2020 - Archivace mzdové a shop >>

EET – novela, Rodičovský příspěvek - zdravotního pojištění, Silniční daň u příspěvkových organizací Mezi nejdůležitější mzdové písemnosti, které by měl zaměstnavatel archivovat, patří např. pracovní smlouva s uvedením mzdy, kterou si oba její účastníci (zaměstnavatel a zaměstnanec) sjednali, manažerská smlouva, mzdový výměr, platový výměr, vnitřní mzdový předpis, stanovení osobního příplatku, potvrzení o průměrném výdělku, mzdový list, evidenční list důchodového pojištění, účetní doklady apod. Od listopadu 2019 se omezila územní působnost zákona o EET pouze na území České republiky, takže evidovanými tržbami jsou již nyní jen hotovostní a obdobné tržby uskutečněné na území ČR. Tržby uskutečn.. Zistiť viac >>Práce a mzdy 1-2020 Konec roku ve mzdové

Práce a mzdy 1-2020 Konec roku ve mzdové shop >>

Sdílené pracovní místo, Valorizace důchodů - 1. leden 2020, Přídavek na dítě, Kolektivní smlouvy, Účetní závěrka vybraných účetních jednotek Měsíčník je určen podnikatelům, zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, ekonomům, manažerům, pracovníkům ve veřejné a státní správě, školám, příspěvkovým a neziskovým organizacím… Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Je rozdělen na rubriky: Aktuálně, Pracovní právo, Chyby a pokuty, Judikatura, Pracovní cesta, Automobil v podnikání, Odvody, Veřejná správa, Vedoucí pracovník … Na konec roku se většina zaměstnanců těší, většinou si berou dovolenou ... Personalista a mzdová účetní si však „nosí.. Zistiť viac >>100 otázek a odpovědí - Nemocenské pojiš

100 otázek a odpovědí - Nemocenské pojiš shop >>

V publikaci jsme shrnuli všechny potřebné informace a novinky pro mzdovou a pracovněprávní praxi v praktických příkladech. Jsou zde zachyceny změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2019 a ke kterým dojde od roku 2020. Mnoho změn nastalo zejména v oblasti nemocenského pojištění, ale také při zaměstnávání cizinců, ve zdravotním pojištění, nelegálním zaměstnávání … Publikace je rozdělena do pěti kapitol, v každé z nich najdete řešení problémů z praxe. Obsah: Nemocenské pojištění po novele Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění Zaměstnávání cizinců – změny Zaměstnávání a zákoník práce Nelegální zaměstnávání Klíčová slova: nemocenské pojištění, eNeschopenka, pracovní neschopnost, zdravotní pojištění, vym.. Zistiť viac >>1000 řešení 11-12-2019 Optimalizace daně - Martin Děrgel

1000 řešení 11-12-2019 Optimalizace daně - Martin Děrgel shop >>

Optimalizace daně, Daň z příjmů, Nemocenské pojištění, eNeschopenka, Chyby ve zdravotním pojištění Publikace 1000 řešení formou dotazů a odpovědí radí při problémových otázkách z odborné praxe a upozorňuje na aktuální změny zákonů. Daňovou optimalizací se zabýváme v průběhu zdaňovacího období, ale především v závěru zdaňovacího období v souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů. Kromě snahy zaplatit optimální, resp. co nejnižší, daň z příjmů je zásadní snahou rovněž zvolit takový postup, aby poplatník daně z příjmů fyzických osob plně využil všech nezdanitelných částí základu daně a všech odpočtů od základu daně a rovněž všech slev na dani ... Po 1. lednu 2020 bude ošetřuj.. Zistiť viac >>DÚVaP 1-2020 EET v praxi, Paušální výdaj

DÚVaP 1-2020 EET v praxi, Paušální výdaj shop >>

Evidence tržeb v praxi – vybrané aspekty - Mgr. Markéta Kohoutková, Ing. Martin Šabo Paušální výdaje 2019 a nově pro rok 2020 - Ing. Ivan Macháček Zdravotní pojištění a „mezinárodní prvek“ - Ing. Antonín Daněk 1. Novela zákona o evidenci tržeb, která vstoupila v platnost v říjnu 2019, přináší významné změny. Reaguje jednak na Nález Ústavního soudu a požadavky v něm obsažené, jednak na poznatky, které přináší aplikace zákona v praxi. Novela především zavádí povinnost evidence tržeb pro zbývající vlny podnikatelské činnosti a zavádí tzv. zvláštní režim, který nevyžaduje pořízení pokladního zařízení. 2. Příspěvek rozebírá uplatnění různých forem paušálu podle jednotlivých ustanovení zákona o daních.. Zistiť viac >>GDPR - Zákon o zpracování osobních údajů

GDPR - Zákon o zpracování osobních údajů shop >>

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Nový zákon, zákon o zpracování osobních údajů v nejbližších dnech nahradí zákon o ochraně osobních údajů a bude s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) u nás do budoucna základním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů. Zákon o zpracování osobních údajů implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/680 upravující zpracování osobních údajů v souvislosti s předcházením a vyšetřováním trestných činů a současně upravuje zpracování osobních údajů. Zákon také upravuje zpracování údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních z.. Zistiť viac >>Občanský zákoník II.

Občanský zákoník II. shop >>

Obsahuje témata: Relativní majetková práva, závazkové právo, ustanovení společná, ustanovení přechodná, závěrečná.. Zistiť viac >>Občanský zákoník I.

Občanský zákoník I. shop >>

Občanský zákoník obsahuje zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem, týkající se rodinného práva a absolutního majetkového práva... Zistiť viac >>100 otázek a odpovědí Optimalizace daně,

100 otázek a odpovědí Optimalizace daně, shop >>

Konec účetního roku 2019 se rychle blíží a pro podnikatele či živnostníka je důležité uzavřít účetní rok 2019 podle platných postupů a pravidel, tak aby neporušil zákon, vyhnul se sankcím a pokutám. V publikaci jsme shrnuli řešení případů a odpovědí na dotazy z praxe pro daňovou a účetní oblast. Publikace je rozdělena do dvou kapitol a pět podkapitol. Obsah: - Optimalizace daně z příjmů FO - Paušální výdaje - Účetnictví a daňová evidence - Vedení účetnictví - Účetní závěrka - Daňová evidence.. Zistiť viac >>100 otázek a odpovědí - ZDP a DPH po nov

100 otázek a odpovědí - ZDP a DPH po nov shop >>

Daňový balíček přináší řadu změn, které nabyly účinnosti (až na výjimky) od 1. 4. 2019, některé změny jsou účinné již od 27. 3. 2019. Přináší změny zejména do zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, spotřebních daní, daňového řádu …, ale také do dalších zákonů. Rozsah změn v DPH je nejrozsáhlejší, v daních z příjmů balíček zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením apod. … V zákoně o daních z příjmů se co se týče fyzických osob, změnil limit pro srážkovou daň u zaměstnanců, změnil se limit příjmů pro uplatnění paušálních výdajů … Změny ve zdanění právnických osob se týkají odpočtu na podporu výzkumu a vývoj.. Zistiť viac >>100 otázek a odpovědí - daň z příjmů FO

100 otázek a odpovědí - daň z příjmů FO shop >>

Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Základ daně, Závislá činnost, Daň z příjmů FO, Daň z příjmů PO, Daňové výdaje, Daňové odpisy, Daňová přiznání FO a PO... Zistiť viac >>Účetní závěrka podnikatelů za rok 2019 -

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2019 - shop >>

Současně s koncem kalendářního roku 2019 nastává pro většinu účetních jednotek období, kdy jim začnou sestavovat účetní závěrku. Připomeneme si ve vazbě na platnou legislativní úpravu a časté dotazy v oblasti účetní závěrky, na co si dávat pozor, co mít na paměti a co zkontrolovat v této závěrečné fázi vedení účetnictví podnikatelů. Jako aktualitu v poslední části uvádíme základní principy a zásady „Koncepce nové účetní legislativy“, kterou ministerstvo financí připravuje v podobě věcného záměru k předložení do vlády. Obsah: 1. Právní a věcný rámec účetní závěrky 2. Účetní zásady a principy 3. Vnitřní předpisy účetní jednotky 4. Rozsah a soustava vedení účetnictví a vykazování 5. Druhy účetn.. Zistiť viac >>Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2020 - Po

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2020 - Po shop >>

Publikace s účinnosti od. 1. 1. 2020 obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Obsahuje doplňující informace o postupech účtování mzdových operací, termínový kalendář pro mzdové účetní, personalisty a jiné. Obsah: Pomocník mzdové účetní •Pracovněprávní předpisy •Zdanění příjmů fyzických osob •Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení •Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění •Cestovní náhrady •Srážky ze mzdy •Pojištění odpovědnost.. Zistiť viac >>1000 řešení 2-2020 - Úprava základu daně - Martin Děrgel

1000 řešení 2-2020 - Úprava základu daně - Martin Děrgel shop >>

Publikace 1000 řešení formou dotazů a odpovědí radí při problémových otázkách z odborné praxe a upozorňuje na aktuální změny zákonů. Základ daně z příjmů FO se před snížením o nezdanitelné částky a odčitatelné položky musí ještě upravit, tj. snížit či zvýšit o příslušné částky dané zákonem o daních z příjmů. Základem daně z příjmů FO je v souladu s § 5 odst. 1 zákona o daních z příjmů částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. Uvedená definice základu daně se vztahuje na příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 Z.. Zistiť viac >>Ústava ČR - Listina základních práv a sv

Ústava ČR - Listina základních práv a sv shop >>

- Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. - Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Publikace je určena pro všechny obyvatele naši krajiny. Jde o užitečnou pomůcku, jejíž obsah by měl znát každý. Je určena žákům základních škol, studentům středních a vysokých škol a všem občanům, kteří na území ČR žijí a mají práva chráněny Ústavou ČR. Znění zákona o volbě prezidenta republiky je uveřejněno po novele. Novela přinesla tech.. Zistiť viac >>Aktualizace II-3 - Úplné znění po novele

Aktualizace II-3 - Úplné znění po novele shop >>

Publikace obsahuje aktuální znění Zákonů o správních poplatcích po poslední novele k 19.6. 2019. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Novela stanoví zpoplatnění i prodloužení platnosti osvědčení plavidla. Navržená úprava dále respektuje vymezení malého plavidla v § 9 odst. 4 písm. b) zákona, jímž je plavidlo, jehož délka trupu je menší než 20 metrů. Položka 38 písm. b) upravuje zpoplatnění technické prohlídky ke schválení způsobilosti malých plavidel a plovoucích zařízení, jež sice nespadají pod zákonnou definici malého plavidla, ale vzhledem k jejich rozměrům jsou na tato plavidla kladeny obdobné technické požadavky, jako na malá plavidla, přičemž tyto poža.. Zistiť viac >>AKTUALIZACE V-3 - Úplné znění po novele:

AKTUALIZACE V-3 - Úplné znění po novele: shop >>

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Úplné znění zákona po poslední novele k 30. 6. 2019 Zákon o krajích (krajské zřízení).. Zistiť viac >>
Pushkin Children´s Books     Puffin     Publixing Ltd.     Publixing     Publishing Family     PublicAffairs     Provocation bureau, s. r. o.     ProSchool s. r. o.     Promo Design s.r.o     Profile Books Ltd.     Profi Press s. r. o.     Profesional Publishing     Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc.     Producentské centrum Wimmer, s.r.o.     Procházka Publishing     PRO, spol. s r.o.     Pro Solutions, s.r.o.     PRO LIBERTATE Publishing, s. r. o.     Pro Benefit s.r.o     PRIMETIME     PreSpolužiakov.sk, s.r.o.     Presco Group, a.s.     2020 Široký výber kníh za skvelé ceny! Kontakt